Všeobecné obchodní podmínky

 

Zboží a Služby

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1. 3. 2022

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)  obchodní společnosti

 

 Rkeeper-cz s.r.o., se sídlem Svatoslavova 503/17, Praha 4, 140 00, IČ: 03704637, DIČ: CZ03704637 ( dále jen  „Společnost“)

 

se ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí (objednávky) smlouvy uzavřené mezi Společností a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“) a upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se Smlouvou nebo při používání Produktů. Svým návrhem na uzavření Smlouvy nebo přijetím nabídky Společnosti, vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.2. Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace. Pokud ustanovení těchto VOP jakkoli odkazují na jednotné číslo, zahrnují tyto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak. Pojmy používané ve VOP se významově shodují s totožnými pojmy ve Smlouvě. Pojem „Produkt“ je souhrnným pojmem pro Zboží, Služby a Softwarové produkty.

 

 1. SOFTWAROVÉ PRODUKTY

2.1. S všeobecnými obchodními podmínkami vztahujícími se k Softwarovému produktu se Zákazník může s předstihem seznámit na webových stránkách Společnosti.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

3.1. Zákazník je oprávněn Zboží využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovým účelům, k nimž je určeno.

3.2. Zástupce Společnosti pro Zákazníka v případě jeho zájmu přímo v sídle či provozovně Zákazníka provede instalaci a základní nastavení Produktu (customizaci) za cenu objednané Služby a/nebo za úplatu ve výši dle aktuálně platného ceníku Společnosti zveřejněného na webových stránkách Společnosti.

3.3. Zákazník je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:

 1. a)jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu/obchodní firmě/jménu, sídle/místu podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých Společnosti v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli Služby poskytované Společností;
 2. b)změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání se Společností; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku;
 3. c)jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování Produktů Společností, nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti vůči Společnosti (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Zákazníkovi atd.).

3.4. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu, či jiné údaje Společnosti na jakýchkoliv svých propagačních či jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

 

 1. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

4.1. Zákazník uděluje Společnosti výslovný souhlas k tomu, aby jej v případě potřeby kontaktovala telefonicky na telefonním čísle, které Zákazník uvedl, a to v době od 8:00 do 20:00 hod. 

4.2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna pořizovat a uchovávat nahrávky a telefonické hovory, případně jakoukoliv jinou komunikaci mezi smluvními stranami vzniklou v souvislosti s poskytováním či užíváním Produktů prostřednictvím libovolného technického prostředku a tento záznam uchovávat, a to po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím ukončení. Zákazník souhlasí s tím, aby Společnost prováděla záznamy komunikace mezi smluvními stranami bez dalšího předchozího upozornění. Společnost se zavazuje k ochraně zaznamenaných dat před jejich zneužitím.

4.3. Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají Smlouvy, VOP a veškerých záležitostí souvisejících přímo či nepřímo s Produkty Společnosti. Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat e-mailem nebo jinými technickými prostředky.

4.4. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresy Společnosti, které jsou pro tento účel uvedeny na webových stránkách Společnosti.

4.5. Zprávy nebo oznámení jsou doručena v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tato e-mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mailová zpráva zaslaná Zákazníkovi Společností byla doručena např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ní z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.

4.6. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Smlouva nebo tyto VOP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

5.1. Společnost poskytuje na Zboží záruku v délce 12 měsíců, která počíná běžet dnem převzetí Zboží Zákazníkem. Záruka se vztahuje na vady materiálu a výrobní nedostatky Zboží zjištěné Zákazníkem v záruční době. Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že se na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1921, § 1922 a § 2112, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).

5.2. Záruka je Zákazníkovi poskytnuta pouze za předpokladu, že je Zboží používáno v souladu s návodem k obsluze a že není používáno neodborným či nepřiměřeným způsobem. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne v případě, že Zákazník řádně neplní své závazky vůči Společnosti.

5.3. Záruka se nevztahuje na poškození, která vznikla:

 1. a)neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží;
 2. b)opotřebením způsobeným běžným užíváním Zboží nebo mechanickým poškozením Zboží;
 3. c)elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek;
 4. d)pokud bylo Zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem;
 5. e)použitím nelegálního software nebo software, u něhož není Zákazník schopen doložit jeho legální původ;
 6. f)použitím neautorizovaného spotřebního materiálu;
 7. g)nadměrným zatěžováním nebo používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, teplotou, prašností, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, v němž je Zboží běžně využíváno či jiným používáním Zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu;
 8. h)provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů Zboží Zákazníkem či v důsledku opravy Zboží Zákazníkem;
 9. i)působením vyšší moci;
 10. j)nebo na poškození, na která byl Zákazník při koupi Zboží upozorněn.

 

 1. REKLAMACE

6.1. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.

6.2. Reklamaci Zboží je možné uplatnit písemně na adresu Společnosti uvedenou za tímto účelem na webových stránkách Společnosti.

6.3. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: (a) identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka; (b) specifikaci Zboží a detailní popis reklamované vady či jejich projevů; (c) doklad o zakoupení Zboží; (d) Zboží včetně veškerých jeho doplňků a příslušenství.

6.4. Pokud je pro některé Zboží Společností specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u těchto odborných servisů.

6.5. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Zboží.

6.6. Zákazník je povinen Společnosti zaslat Zboží na vlastní náklady a odpovědnost. Společnost není povinna přijmout k reklamaci Zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím a není vybaveno průvodní dokumentací.

6.7. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a Občanským zákoníkem.

6.8. Při převzetí Zboží k reklamaci vystaví Společnost Zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil.

6.9. Strany sjednaly, že pokud bude Zboží vadné, nemůže Zákazník odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z ceny, pokud je Společnost připravena: (a) takovou vadu odstranit či Zboží vyměnit za bezvadné, (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady či výměně Zboží za bezvadné a v rozumném čase takto učiní.

6.10. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Společnost Zákazníka telefonicky, e-mailem nebo písemně. Jestliže Společnost uznala vadu Zboží a rozhodne se toto Zboží vyměnit za nový kus stejného typu Zboží, předá po vyřízení reklamace nové Zboží Zákazníkovi včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a doby jejího trvání. V případě, že se Společnost rozhodne Zboží opravit, předá Zákazníkovi opravené Zboží včetně písemného potvrzení o opravě Zboží a době jejího trvání. Pokud bylo Zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace touto cestou zasláno zpět na adresu Zákazníka.

6.11. V případě, že nebude Zboží v návaznosti na skončení reklamačního řízení převzato zpět Zákazníkem ani ve lhůtě 30 dnů od řádného ukončení reklamačního řízení, uděluje Zákazník Společnosti výslovný souhlas s tím, aby bylo takovéto Zboží do 30 dnů od uplynutí lhůty pro převzetí Zboží ekologicky zlikvidováno na náklady Společnosti.

 

 1. NÁHRADA ÚJMY

7.1. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy.

7.2. Společnost nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.

7.3. Společnost nenese odpovědnost za ušlý zisk Zákazníka.

7.4. Společnost neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti Společnosti.

7.5. Společnost nese odpovědnost za újmu maximálně do výše ceny za Zboží bez DPH, kterou Zákazník za jeho pořízení Společnosti uhradil.

7.6. Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

7.7. Společnost nenese odpovědnost za funkčnost jakéhokoliv softwaru, jehož původcem není Společnost, či jeho užívání na Produktu není Společností schváleno.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pro případ, že kterékoli ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP.

8.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

8.3. Veškeré informace týkající se Produktů, VOP či ceníku budou zpřístupněny Zákazníkům na kontaktních místech Společnosti, na webových stránkách Společnosti nebo jiným vhodným způsobem.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být Společností jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se Zákazníky a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje (např. změna dodacích podmínek přepravních společností atd.) a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům.

8.5. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webových stránkách www.rkeeper.cz a/nebo e-mailem, jestliže svůj e-mail při uzavření Smlouvy uvedl, a to nejméně 7 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazník má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas.

8.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené ve prospěch Zákazníka, je Společnost oprávněna oznámit způsobem dle čl. 8.5 těchto VOP i ve lhůtě kratší než která je uvedena v předmětném článku a že změny, které nejsou v neprospěch Zákazníka, nezakládají právo k výpovědi Smlouvy dle čl. 8.5 těchto VOP.

8.7. Práva a povinnosti smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.8. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi probíhá v českém jazyce.

8.9. Smluvní strany v souladu s § 89 a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě, nebo v souvislosti se Smlouvou bude místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, respektive Městský soud v Praze, jestliže je v první instanci věcně příslušným krajský soud, a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

8.10. Zákazník uděluje Společnosti souhlas s ověřením jeho schopnosti plnit své závazky.

8.11. Zákazník uděluje Společnosti souhlas k zasílání informací týkajících se přímo či nepřímo Produktů či jejich poskytování, a to jak v písemné, tak v elektronické formě. Souhlas Zákazníka může být Zákazníkem odvolán, a to písemnou formou, přičemž odvolání musí být doručeno na adresu Společnosti, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Společnosti.

8.12. Uzavřením smlouvy uděluje Zákazník výslovný souhlas s uvedením údajů o své osobě k referenčním účelům v referenčních materiálech a na referenčním listu Společnosti, který může být dále využit v propagačních materiálech. Údaji zveřejňovanými v referenčních materiálech a na referenčním listu se rozumí zejména obchodní firma, případně i obchodní značka či název, který Zákazník užívá pro účely podnikání, logo, IČO, předmět podnikání, místo podnikání, umístění provozoven či další veřejně dostupné údaje o Zákazníkovi a typ využívaných Produktů, přičemž všechny tyto údaje budou uvedeny v těchto materiálech Společnosti bezplatně. Souhlas je Zákazník oprávněn kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Společnosti.

8.13. Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklá ze Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

8.14. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Smlouvy.

8.15. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá ze Smlouvy ve prospěch Společnosti v délce deseti (10) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

8.16. Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

8.17. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2119 Občanského zákoníku.

8.18. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na Smlouvu neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku, § 1796 Občanského zákoníku, § 1799 Občanského zákoníku a § 1800 Občanského zákoníku.

8.19. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouva jako celek může být Společností převedena nebo postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti ze Smlouvy či Smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

8.20. Společnost je oprávněna jednostranně započíst veškeré své pohledávky vůči Zákazníkovi, a to včetně pohledávek nesplatných.

8.21. Pokud Společnost nevykoná jakékoliv své právo vyplývající ze Smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

 

 

Softwarový produkt

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1. 1. 2019

 

 1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1. Společnost je obchodní korporace Rkeeper-cz s.r.o., se sídlem Svatoslavova 503/17, Praha 4, 140 00, IČ: 03704637, DIČ: CZ03704637 ( dále jen  „Společnost“)

1.2. Zákazník je jakákoliv obchodní korporace nebo podnikající fyzická osoba, která si zakoupila a/nebo užívá Softwarový produkt Společnosti. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že každá osoba identifikující se vůči Společnosti pod svým IČO se považuje za podnikatele. Zákazníkem ve smyslu tohoto ustanovení se stává i nabyvatel, na něhož byla licence k Softwarovému produktu převedena původním Zákazníkem.

1.3. Softwarový produkt je datový soubor zahrnující software Společnosti a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky, které byly Společností Zákazníkovi poskytnuty k původnímu Softwarovému produktu.

1.4. Licenční smlouva je smlouva uzavřená mezi Společností a Zákazníkem, na základě níž je Zákazníkovi poskytnuta licence k Softwarovému produktu. Licenční smlouva je uzavřena na základě objednávky, jejíž součástí jsou všeobecné obchodní podmínky, a to mechanismem uvedeným v čl. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.5. Služby jsou jakékoliv služby poskytované Společností Zákazníkovi, zejména instalace a základní nastavení Produktu (tzv. customizace). Služby jsou poskytovány za cenu ve výši dle aktuálně platného ceníku zveřejněného na webových stránkách Společnosti.

1.6. Zboží je jakékoliv zboží dodané Společností Zákazníkovi. Jedná se zejména o hardware (např. tablet, tiskárna), jeho doplňky či příslušenství (např. USB čtečka čárových kódů).

1.7. Produkt je souhrnný pojem pro Softwarový produkt, Zboží a Služby Společnosti. Aktuální informace o jednotlivých Produktech nabízených Společností jsou uvedeny na webových stránkách www.rkeeper.cz V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Produktů se může Zákazník rovněž obrátit na Zástupce Společnosti, na kontaktní místa Společnosti (seznam kontaktních míst je k dispozici na webových stránkách Společnosti) nebo na call centrum Společnosti.

1.8. Smluvními stranami jsou Společnost na straně jedné a Zákazník na straně druhé. Obě Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Licenční smlouvu uzavírají v souvislosti se svým podnikáním.

1.9. Smluvní vztah je právní vztah mezi Společností a Zákazníkem založený Licenční smlouvou.

1.10. Zástupce je obchodní zástupce nebo zaměstnanec Společnosti, jehož prostřednictvím si může Zákazník objednat licenci k Softwarovému produktu Společnosti a/nebo jehož prostřednictvím Zákazník uzavírá smlouvu na Zboží či Služby.

1.11. Ceník je přehled cen jednotlivých Produktů Společnosti a jejich kombinací. Aktuální verze Ceníku je vždy dostupná na webových stránkách www.rkeeper.cz, a v písemné podobě rovněž u Zástupců Společnosti. Veškeré ceny Produktů jsou uvedeny bez DPH, není-li výslovně stanoveno jinak. Ceník je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek – Softwarový produkt.

1.12. Účet společnosti je účet č. 532558419/2010 vedený u Fio banka, a.s. nebo jakýkoliv jiný účet Společnosti, který byl zveřejněn na webových stránkách Společnosti.

1.13. GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známé jako General Data Protection Regulation, jakož i další relevantní právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů platné a účinné na území České republiky.

1.14. Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky – Softwarový produkt Společnosti (dále také jen „VOP“) se ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku stávají nedílnou součástí Licenční smlouvy a upravují práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti s Licenční smlouvou nebo při používání Softwarového produktu.

2.2. Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží pouze k usnadnění orientace. Pokud ustanovení těchto VOP jakkoli odkazují na jednotné číslo, zahrnují tyto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak.

2.3. Uzavřením smlouvy nebo odsouhlasením nabídky vyjadřuje Zákazník souhlas s veškerými ustanoveními těchto VOP. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

2.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že tyto VOP týkající se výlučně Softwarového produktu nevylučují platnost Všeobecných obchodních podmínek – Zboží a Služby, které jsou pro Zákazníka platné v případě, že si objednal rovněž Zboží a/nebo Služby.

2.5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že v případě, že Společnost nabídne Zákazníkovi na určitou, časově omezenou dobu výhodnější podmínky pro využívání Produktů, než které jsou stanoveny těmito VOP a Zákazník splní veškeré podmínky stanovené pro získání této speciální akční nabídky, má speciální akční nabídka Společnosti přednost před dotčenými ustanoveními těchto VOP.

 

 1. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY, PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

3.1. Zákazník je oprávněn objednat Softwarový produkt různými způsoby, a to:

 1. a)písemnou objednávkou doručenou Společnosti nebo naskenovanou písemnou objednávkou doručenou na e-mailovou adresu Společnosti, která je za tímto účelem uvedena na webových stránkách Společnosti,
 2. b)elektronickou objednávkou přes webové rozhraní Společnosti,
 3. c)prostřednictvím telefonu za podmínky, že budou dohodnuty a uvedeny veškeré níže uvedené podstatné náležitosti a Zákazník a Společnost si je odsouhlasili.

3.2. Za podstatné náležitosti v objednávce Smluvní strany považují zejména tyto údaje:

 1. a)identifikace Zákazníka – firma/obchodní jméno, IČO, DIČ, sídlo/místo podnikání, e-mail Zákazníka, jméno osoby zastupující Zákazníka, telefon,
 2. b)název Softwarového produktu, příp. varianta a časové období, na něž má být licence k Softwarovému produktu poskytnuta,
 3. c)cena a způsob platby za licenci k Softwarovému produktu.

3.3. Licenční smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy se zahájí instalační proces fyzicky u zákazníka na provozovně. Se všeobecnými obchodními podmínkami vztahujícímu se k Softwarovému produktu se Zákazník může s předstihem seznámit na webových stránkách Společnosti

3.4. Zákazník v souladu s § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby Společnost vyhotovila daňový doklad – fakturu elektronicky.

3.5. Cena za licenci k Softwarovému produktu je v případě první platby splatná nejpozději do 10 dnů od vystavení faktury, není-li na faktuře uvedeno jiné datum splatnosti, a to:

 1. a)v hotovosti, nebo 
 2. b)bezhotovostně převodem na účet Společnosti

3.6. V případě další platby za licenci k Softwarovému produktu hradí Zákazník cenu za licenci k Softwarovému produktu bezhotovostně převodem na účet Společnosti, a to vždy nejdéle do 10. dne prvního měsíce v období, za které je licence hrazena, není-li na faktuře uvedeno pozdější datum splatnosti. V případě prodlení s úhradou ceny za produkt je Zákazník povinen uhradit rovněž zákonný úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.

3.7. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Společností bude k cenám účtována daň z přidané hodnoty v aktuální výši v okamžiku zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena včetně DPH zahrnuje DPH ve výši platné ke dni akceptace objednávky.                                                                     

3.8. Každá platba, kterou klient převede na účet Společnosti,se započítává nejdříve na úhradu jakékoliv pohledávky Společnosti za Zákazníkem (bez ohledu na příčinu vzniku této pohledávky – tj. např. i náhrada škody, smluvní pokuta apod.), příslušenství a následně na úhradu ceny za licenci k Softwarovému produktu. 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazník je oprávněn Softwarový produkt využívat výhradně pro svoji potřebu a pouze k takovému účelu, k němuž je určen.

4.2. Zákazník bere na vědomí, že software Softwarového produktu je předmětem zákonné autorskoprávní ochrany.

4.3. Zákazníkům není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat do Softwarových produktů Společnosti, činit jakékoli jejich změny nesouvisející se Zákaznickým nastavením, vytvářet kopie, rozmnoženiny či napodobeniny Softwarového produktu nebo jakýmkoli způsobem narušovat funkčnost Softwarového produktu či provádět zpětné inženýrství. Zákazník dále není oprávněn licenci k Softwarovému produktu pronajmout nebo převést bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

4.4. Zákazníkovi, který si od Společnosti zakoupil Softwarový produkt je poskytnuta licence k Softwarovému produktu, která je nepřevoditelná, nevýhradní, platná na území České republiky a je poskytována pouze v rozsahu sloužícím k řádnému užívání Softwarového produktu Zákazníkem.

4.5. Zástupce Společnosti pro Zákazníka v případě jeho zájmu přímo v sídle či provozovně Zákazníka provede instalaci a základní nastavení Softwarového produktu (customizaci) za cenu objednané Služby a/nebo za úplatu ve výši dle aktuálně platného Ceníku.

4.6. Zákazník je povinen oznámit Společnosti bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:

 1. a)jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu/obchodní firmě/jménu, sídle/místu podnikání, popř. v jiných údajích poskytnutých Společnosti v souvislosti s Licenční smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli Služby poskytované Společností; 
 2. b)změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání se Společností; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Zákazníka, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku;
 3. c)jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování Softwarového produktu Společností nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Zákazníka plnit jeho povinnosti vůči Společnosti (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního či vykonávacího řízení vůči Zákazníkovi atd.).

4.7. Zákazník je bez zbytečného odkladu povinen se seznámit s obsahem každé zprávy, kterou mu Společnost doručí.

4.8. Zákazník není oprávněn Softwarový produkt užívat takovým způsobem, který by mohl zničit, deaktivovat, přetížit, narušit, poškodit nebo jinak omezit či ohrozit Softwarový produkt či datovou síť, s níž Zákazník při využívání Softwarového produktu pracuje, nebo který by mohl znemožnit, omezit či ohrozit využívání Softwarového produktu jinými Zákazníky.

4.9. Zákazník není oprávněn užívat logo, název, obchodní firmu, či jiné údaje Společnosti na jakýchkoliv svých propagačních nebo jiných materiálech bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

4.10. Zákazníkovi se doporučuje pravidelně zálohovat a archivovat data získaná prostřednictvím Softwarového produktu.

4.11. Zákazník bere na vědomí, že mu případným nevyužíváním Softwarového produktu nevzniká právo na jakoukoliv kompenzaci, náhradu, slevu, či snížení ceny za licenci k Softwarovému produktu, či vrácení jakéhokoliv plnění ze strany Společnosti.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

5.1. Vzhledem k povaze Softwarového produktu si Společnost vyhrazuje právo:

 1. a)změny Softwarového produktu za účelem jeho zkvalitnění,
 2. b)změny technických parametrů Softwarového produktu, pokud to bude nutné pro jeho plnou funkčnost.

5.2. Společnost je oprávněna přerušit nebo omezit provoz Softwarového produktu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby či opravy Softwarového produktunebo v případě narušení bezpečnosti a integrity Softwarového produktu, ochrany dat nebo při zjištění jeho ohrožení nebo zranitelnosti, nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu.

5.3. Společnost je oprávněna omezit nebo přerušit provoz Softwarového produktu i bez předchozího upozornění Zákazníka také v případě, že:

 1. a)Zákazník neuhradí řádně a včas cenu za Softwarový produkt;
 2. b)Zákazník užívá Softwarový produkt způsobem, který může negativně ovlivnit fungování Softwarového produktu, jeho integritu či kvalitu ve vztahu k ostatním Zákazníkům;
 3. c)existuje důvodné podezření, že Zákazník zneužívá poskytnutý Softwarový produkt.

5.4. Jakmile důvod omezení nebo přerušení provozu Softwarového produktu dle čl. 5.2 těchto VOP a/nebo čl. 5.3 těchto VOP odpadl, Společnost fungování Softwarového produktu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu obnoví. Po dobu omezení nebo přerušení fungování Softwarového produktu z důvodů dle čl. 5.2 těchto VOP a/nebo čl. 5.3 těchto VOP hradí Zákazník cenu za Softwarový produkt v plném rozsahu. Společnost může v případech, kdy byl provoz omezen či přerušen z důvodů dle čl. 5.3 těchto VOP požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů spojených s opětovným zprovozněním Softwarového produktu.

5.5. Společnost je oprávněna shromáždit, zpracovat a uložit informace o využívání a činnosti Softwarového produktu.

 

 1. OSOBNÍ, IDENTIFIKAČNÍ A PROVOZNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

6.1. Za osobní údaje jsou považovány zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště či jiná adresa uvedená Zákazníkem, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či platební morálce apod. Za identifikační údaje jsou považovány zejména obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje získané marketingovými průzkumy, informace o bankovním spojení či o platební morálce atd. Za provozní údaje jsou považovány veškeré údaje vyjma osobních a identifikačních údajů shromážděné či zpracovávané Společností při využívání Softwarového produktu Zákazníkem.

6.2. Společnost shromažďuje, zpracovává a chrání osobní údaje v souladu s GDPR.

6.3. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány zejména pro tyto účely:

 1. a)účel, pro který dal Zákazník výslovný souhlas,
 2. b)zpracování, které je nezbytné pro plnění Licenční smlouvy,
 3. c)ochrana práv a oprávněných zájmů Společnosti, či třetí strany,
 4. d)plnění povinností Společnosti, které jí stanoví zvláštní zákony;
 5. e)zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce osobních údajů.

6.4. Zákazník souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna zpracovávat identifikační a provozní údaje Zákazníka, a tyto třídit do jednotlivých kategorií.

6.5. Jestliže není zvláštním zákonem nebo dokumentací Společnosti vztahující se ke zpracování a ochraně osobních údajů stanovena delší doba, jsou osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka zpracovávány a uchovávány po dobu trvání Licenční smlouvy a dále maximálně po dobu 5 let po ukončení Licenční smlouvy.

6.6. Osobní, identifikační a provozní údaje Zákazníka jsou shromažďovány a zpracovávány přímo Společností, Zástupci nebo jiným subjektem, s nímž za tímto účelem Společnost uzavřela smlouvu (takovýto subjekt Společnost uvede na svých webových stránkách), a to v České republice, v elektronické podobě automatizovaným nebo manuálním způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem.

6.7. Zákazník prohlašuje, že:

 1. a)byl řádně informován o shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních, identifikačních a provozních údajů;
 2. b)byl poučen o skutečnosti, že své osobní, identifikační a provozní údaje poskytnul a poskytuje Společnosti dobrovolně, a v případě, že poskytl Společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů nad rámec údajů nezbytných pro plnění Licenční smlouvy, že souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat oznámením doručeným na adresu Společnosti, která je pro tento účel určena a zveřejněna na webových stránkách Společnosti;
 3. c)jej tímto Společnost informuje o jeho právu na přístup ke svým osobním údajům, které Společnost o Zákazníkovi zpracovává, právu na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

 1. DATA ULOŽENÁ ZAKAZNÍKEM

7.1. Společnost neprovádí kontrolu dat uložených či pořízených Zákazníkem prostřednictvím lokální sítě či sítě internet do vyhrazeného prostoru (cloudu).

7.2. Z tohoto důvodu Zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s GDPR, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, je-li to nutné.

7.3. V případě, že Zákazník má cloudovou službu aktivovanou, jsou veškeré shromážděné informace Společností uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci Společnosti v případě nutnosti servisního zásahu apod. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Společnost dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice.

7.4. Při využití cloudových služeb (např. synchronizace pokladen, záloha dat, práce s moduly cloud) jsou používány „cookies“. Termínem “cookie” se rozumí data, která jsou aktivní pouze během jedné pracovní relace uživatele a která jsou zasílána z webových stránek na počítač uživatele za účelem rychlejší identifikace. Zákazník může kdykoliv, změnou nastavení prohlížeče, zakázat přijímání cookies. Tato změna může mít za následek zpomalení či znemožnění přístupu k některým funkcím Softwarového produktu.

 

 1. KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM, DORUČOVÁNÍ

8.1. Společnost je oprávněna zasílat Zákazníkovi zprávy či informace, které se týkají Licenční smlouvy, těchto VOP a veškerých záležitostí souvisejících s Produkty Společnosti.  Společnost je oprávněna Zákazníkovi tyto zprávy či informace zasílat e-mailem nebo jinými technickými prostředky.

8.2. Zákazník doručuje zprávy a oznámení Společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu Společnosti, která je pro tyto účely uvedena na webových stránkách Společnosti.

8.3. Zprávy nebo oznámení jsou doručena v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Jestliže Společnost doručovala Zákazníkovi zprávu či oznámení na e-mail Zákazníka, považuje se tento za doručený v okamžiku, kdy je řádně odeslán z e-mailové adresy Společnosti. Skutečnost, že e-mail zaslaný Zákazníkovi Společností byl doručen např. do nevyžádané pošty Zákazníka (spam) a Zákazník se s ním z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Společnosti.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

9.1. Společnost poskytuje záruku na bezvadnou funkcionalitu Softwarového produktu, přičemž Společnost odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwarového produktu, nikoli za vady starších verzí, a to po dobu trvání Licenční smlouvy, jestliže nedošlo k porušení povinností Zákazníkem.

9.2. Strany sjednaly, že pokud bude Softwarový produkt vadný, nemůže Zákazník odstoupit od Licenční smlouvy nebo požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a Společnost je připravena:

 1. a)takovou vadu odstranit;
 2. b)bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady Softwarového produktu; a 
 3. c)v přiměřeném čase vadu odstraní.

9.3. Zákazník bere na vědomí, že Společnost zaručuje řádnou funkčnost Softwarového produktu pouze na Zboží dodaném Společností.

9.4. Nárok na záruku Zákazníkovi nevznikne, jestliže není Softwarový produkt řádně registrován, aktualizován, licence k Softwarovému produktu vypršela, nebo v případě, že Zákazník řádně neplní své povinnosti vůči Společnosti.

9.5. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerou součinnost potřebnou k odstranění vad Softwarového produktu.

9.6. Společnost nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky Zákazníka. Záruka se nevztahuje a za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat:

 1. a)případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací,
 2. b)absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci,
 3. c)skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly Společnosti známy v okamžiku jeho vývoje,
 4. d)případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném hardware nebo hardware, který je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky.
 5. e)skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,
 6. f)případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,
 7. g)případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,
 8. h)případy, kdy provádí Zákazník zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem.

 

 1. REKLAMACE

10.1. Bližší podmínky reklamace mohou být stanoveny v reklamačním řádu Společnosti dostupném na webových stránkách Společnosti.

10.2. Reklamaci Softwarového produktu je možné uplatnit písemně na adresu Společnosti uvedenou za tímto účelem na webových stránkách Společnosti.

10.3. Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. a)identifikační údaje Zákazníka, včetně uvedení kontaktu na kontaktní osobu Zákazníka,
 2. b)specifikace Softwarového produktu a popis reklamované vady, 
 3. c)doklad o zakoupení Softwarového produktu.

10.4. Pokud je pro některý ze Softwarových produktů specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní Zákazník právo na záruční opravu u těchto odborných oprávněných záručních středisek.

10.5. Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s reklamačním řádem uveřejněným na webových stránkách Společnosti, těmito VOP a Občanským zákoníkem.

10.6. Reklamované vady funkcionality Softwarového produktu budou prověřeny. O výsledku šetření bude Zákazník informován e-mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Zákazníkovi bezplatně poskytnuta aktualizace Softwarového produktu řešící reklamovanou vadu.

10.7. Jestliže nelze prokázat, že vada Softwarového produktu byla způsobena Společností, nebo v případě neoprávněné reklamace Softwarového produktu, bude Zákazníkovi účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Zákazníkem, a to podle Ceníku platného v době provádění těchto úkonů.

 

 1. NÁHRADA ÚJMY

11.1. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících z Licenční smlouvy nebo těchto VOP, nebo jestliže Zákazník svým zaviněným jednáním přispěl ke vzniku újmy.

11.2. Společnost nenese odpovědnost za újmu, která vznikla v důsledku přerušení či omezení provozu Softwarového produktu z důvodů uvedených v čl. 5.2 těchto VOP a v čl. 5.3 těchto VOP.

11.3. Společnost nenese odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Za okolnost vylučující odpovědnost Společnosti je mezi Smluvními stranami považována i vada prostředku komunikace na dálku (např. internetové spojení) používaného Zákazníkem či Společností a/nebo selhání kteréhokoliv technického prostředku, které Společnost nezavinila.

11.4. Společnost neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla Zákazníkem správně zálohována.

11.5. Společnost nenese odpovědnost za ušlý zisk Zákazníka ani za žádné speciální, nepřímé, ekonomické nebo následné ztráty Zákazníka.

11.6. Společnost neodpovídá za újmu, která nevznikne v bezprostřední souvislosti s porušením právní povinnosti Společnosti.

11.7. Celková případná odpovědnost Společnosti za újmu je omezena na částku rovnající se ceně bez DPH, kterou Zákazník společnosti uhradil za licenci k Softwarovému produktu, a to maximálně za posledních dvanáct měsíců užívání Softwarového produktu před uplatněním daného nároku vůči Společnosti ze strany Zákazníka. Společnost nenese odpovědnost za žádnou újmu Zákazníka vzniklou v souvislosti se Softwarovým produktem v případě, že Zákazník užívá Softwarový produkt poskytovaný Společností zdarma.

11.8. Společnost nenese odpovědnost za opožděné dodání Softwarového produktu nebo jeho neposkytnutí z důvodů, které jsou objektivně mimo její kontrolu.

11.9. Zákazník je srozuměn se skutečností, že komunikace mezi Společností a Zákazníkem není šifrována ani jinak zabezpečena proti přístupu třetích osob, nestanoví-li Licenční smlouva nebo tyto VOP něco jiného. Společnost v této souvislosti nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby k elektronické komunikaci mezi Společností a Zákazníkem.

11.10. Společnost nenese odpovědnost za řádné doručení e-mailu na 
e-mailovou adresu Zákazníka a neodpovídá za újmu, která Zákazníkovi v důsledku neseznámení se s e-mailem od Společnosti vznikla, např. z důvodu, že e-mail zaslaný Společností Zákazníkovi byl doručen do nevyžádané pošty Zákazníka (spam). Zákazník nese odpovědnost za kontrolu veškerých složek svého e-mailu, jakož i za udržování dostatečné kapacity tohoto e-mailu.

11.11. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku výpadku systému elektronické evidence tržeb nebo jakékoliv jiné, ať už částečné či úplné nefunkčnosti systému elektronické evidence tržeb ze strany Ministerstva financí České republiky.

11.12. Společnost nenese odpovědnost za kompatibilitu Softwarového produktu s hardwarovým a softwarovým vybavením Zákazníka v případě, že si Zákazník neobjednal kompletní balíček Produktů nabízených Společností nebo nedodržuje pokyny k užívání Produktů stanovené Společností a/nebo příslušným výrobcem Zboží.

 

 1. TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU NA SOFTWAROVÉ PRODUKTY

12.1. V případě, že Společnost plánuje z důvodu technologických změn, rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společnostíukončení nabídky konkrétního typu Softwarového produktu užívaného Zákazníkem, informuje o tom Zákazníka 3 (tři) měsíce před touto skutečností. Je-li to možné, nabídne Společnost Zákazníkovi alternativu Softwarového produktu, který bude Společnost nadále poskytovat.

12.2. Zákazníkovi může být přiznána sleva ve výši stanovené Společností, která bude Zákazníkovi poskytnuta pouze za podmínky, že Zákazník řádně plní veškeré povinnosti vyplývající z Licenční smlouvy a Softwarový produkt užívá minimálně po dobu, která byla Smluvními stranami sjednána. Za sjednanou dobu je považována doba od prvního dne měsíce následujícího po instalaci licence k Softwarovému produktu Zákazníkem do posledního dne kalendářního měsíce určeného v závislosti na době, na níž byla licence k Softwarovému produktu Zákazníkem objednána.

12.3. V případě, že Zákazník nedodrží podmínky stanovené Společností pro poskytnutí slevy a/nebo smluvní vztah vzniklý na základě Licenční smlouvy skončí před sjednanou dobou z jakéhokoliv důvodu, vyjma odstoupení od Licenční smlouvy Zákazníkem ze sjednaných důvodů, zašle Společnost Zákazníkovi dodatečné vyúčtování ceny, v němž bude Zákazníkovi doúčtován rozdíl mezi cenou v plné výši, jak byla uvedena v objednávce bez zohlednění slevy a cenou po slevě, která byla Zákazníkem uhrazena, a to za poměrnou část sjednané doby od prvního dne této sjednané doby do dne zániku Licenční smlouvy. Tento rozdíl v ceně je Zákazník povinen Společnosti uhradit do data uvedeného na příslušném vyúčtování.

12.4. Licenční smlouva zaniká:

 1. a) uplynutím doby, na kterou byla Licenční smlouva na dobu určitou sjednána, v případě, že Zákazník nejpozději deset dnů před uplynutím této sjednané doby písemně oznámí Společnosti, že nemá zájem na prodloužení této Licenční smlouvy. Jestliže Zákazník oznámení dle předchozí věty vůči Společnosti neučiní, prodlužuje se Licenční smlouva vždy o stejnou dobu, na níž byla původní Licenční smlouva uzavřena (tj. vždy o původně sjednanou dobu). Ostatní podmínky dosavadní Licenční smlouvy (tj. s přihlédnutím ke změnám dle čl. 13.5 VOP a dle čl. 12.1 těchto VOP) v tomto případě zůstávají zachovány;
 2. b) odstoupením od Licenční smlouvy z důvodů uvedených v čl. 12.5. nebo 12.6 pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak.

12.5. Zákazník je oprávněn odstoupit od Licenční smlouvy, jestliže je Softwarový produkt nefunkční z důvodů zaviněných výhradně Společností po dobu delší než 30 dnů.

12.6. Společnost může odstoupit od Licenční smlouvy, jestliže:

 1. a)je Zákazník v prodlení s úhradou poplatku za licenci k užívání Softwarového produktu Společnosti nebo jakékoliv pohledávky Společnosti za Zákazníkem po dobu delší než 10 dnů, ačkoliv byl na tuto skutečnost upozorněn;
 2. b)Zákazník při uzavření Licenční smlouvy uvedl nepravdivé údaje;
 3. c)Zákazník neposkytl Společnosti součinnost nutnou pro řádné plnění Licenční smlouvy;
 4. d)Softwarový produkt užívá jiná osoba, ačkoliv si Zákazník k tomuto neopatřil předchozí písemný souhlas Společnosti;
 5. e)Zákazník používá nebo šíří nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost, funkčnost či integritu Softwarového produktu;
 6. f)Zákazník jinak závazně porušuje Licenční smlouvu nebo tyto VOP;
 7. g)Zákazník vstoupil do likvidace, bylo zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byla u něj zavedena nucená správa nebo u něj byl zahájen výkon rozhodnutí anebo exekuce prodejem závodu.

12.7. Odstoupení od Licenční smlouvy má účinky pouze do budoucna (ex nunc), tzn., že Smluvní strany si nebudou vracet plnění poskytnutá před odstoupením od Licenční smlouvy. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že odstoupení od Licenční smlouvy zejména nezbavuje Zákazníka povinnosti zaplatit Společnosti cenu za poskytnutou licenci k Softwarovému produktu (respektive cenu za její poměrnou část za období do dne předčasného ukončení Smlouvy výpovědí nebo odstoupením, přičemž Zákazník v případě odstoupení od Licenční smlouvy vyjma odstoupení Zákazníkem z důvodu dle čl. 12.5 těchto VOP nemá právo na poskytnutí slevy, která by Zákazníkovi příslušela, pokud by Smlouva trvala minimálně po dobu sjednanou Smluvními stranami, tzn. že Zákazník je povinen v takovém případě zaplatit Společnosti rozdíl ceny za licenci, který mu byl vyfakturován v souladu s čl. 12.3 těchto VOP), včetně případných úroků z prodlení.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pro případ, že kterékoli ustanovenítěchtoVOP je nebo se stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, nebude mít tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost za následek neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost zbývajících ustanovení VOP.

13.2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vydání.

13.3. Veškeré informace týkající se Softwarových produktů, VOP či Ceníku budou zpřístupněny Zákazníkům na kontaktních místech Společnosti nebo jejích partnerů (aktuální seznam kontaktních míst je uveden na webových stránkách Společnosti), na webových stránkách Společnosti nebo jiným vhodným způsobem.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že VOP mohou být Společností jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci se Zákazníky a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Licenční smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktů poskytovaných Společností. Společnost je dále oprávněna jednostranně změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky obchodních partnerů, se kterými Společnost spolupracuje a jejichž služeb užívá Společnost při poskytování plnění Zákazníkům.

13.5. Zákazník bude o změně a/nebo doplnění VOP informován na webových stránkách www.rkeeper.cz a/nebo e-mailem, jestliže svůj e-mail při uzavření Licenční smlouvy uvedl, a to nejméně 7 dnů před účinností této změny či doplnění VOP. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Zákazník má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Licenční smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Nevyužije-li Zákazník tohoto práva do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP, platí, že s obsahem změněných či doplněných VOP vyslovil souhlas. Na základě změny VOP nelze jednostranně zvýšit cenu za licenci k Softwarovému produktu na sjednané období trvání Smlouvy. Změna ceny nabývá účinnosti až v novém období trvání Smlouvy dle 12.4 a).

13.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené ve prospěch Zákazníka, je Společnost oprávněna oznámit způsobem dle čl. 13.5 těchto VOP i ve lhůtě kratší než která je uvedena v předmětném článku a že změny, které nejsou v neprospěch Zákazníka, nezakládají právo k výpovědi Licenční smlouvy podle čl. 13.5 těchto VOP.

13.7. Práva a povinnosti Smluvních stran těmito VOP neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi nimi probíhá v českém jazyce.

13.9. Smluvní strany v souladu s § 89 a o.s.ř. sjednávají, že k projednání veškerých sporů, které vzniknou na základě, nebo v souvislosti s Licenční smlouvou bude místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, respektive Městský soud v Praze, jestliže je v první instanci věcně příslušným krajský soud, a tyto spory budou řešeny výhradně podle práva České republiky.

13.10. Smluvní strany pro práva a povinnosti vzniklá z Licenční smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

13.11. Smluvní strany podle § 558 odst. 2 Občanského zákoníku vylučují, aby nad rámec výslovných ustanovení Licenční smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z praxe, která mezi nimi bude zavedena či z obecně zachovávaných obchodních zvyklostí, týkajících se předmětu Licenční smlouvy.

13.12. Smluvní strany podle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku ujednávají promlčecí lhůtu pro práva vzniklá z Licenční smlouvy ve prospěch Společnosti v délce deseti (10) let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.

13.13. Zákazník prohlašuje, že v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

13.14. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany prohlašují, že Licenční smlouvu uzavírají při svém podnikání jako podnikatelé, a že se tak na Licenční smlouvu neuplatní ustanovení § 1793, § 1796, § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

13.15. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.

13.16. Smluvní strany se podle § 1895 Občanského zákoníku dohodly, že jakákoliv práva či povinnosti z Licenční smlouvy či Licenční smlouva jako celek může být Společností převedena nebo postoupena na třetí osobu, s čímž Zákazník v souladu s § 1897 odst. 1 Občanského zákoníku vyslovuje předem svůj souhlas. Zákazník může jakákoliv svá práva či povinnosti z Licenční smlouvy či Licenční smlouvu jako celek postoupit nebo převést na třetí stranu pouze s předchozím písemným souhlasem Společnosti.

13.17. Společnost je oprávněna jednostranně započíst veškeré své pohledávky vůči Zákazníkovi, a to včetně pohledávek nesplatných.

13.18. Pokud Společnost nevykoná jakékoliv své právo vyplývající z Licenční smlouvy nebo jej vykoná zčásti nebo se zpožděním, nebude to mít účinky vzdání se takového práva a jakýkoliv částečný výkon takového práva nebude překážkou pro jakýkoliv jeho jiný nebo další výkon nebo pro výkon jakéhokoli jiného práva, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

13.19. Těmito VOP nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ani dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází, ani sankce stanovené těmito právními předpisy za jejich nelegální užívání.

 

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment